Lovska Družina Jesenice

Društvo

LOVSKA DRUŽINA JESENICE
Hrušica 49
4276 Hrušica

Tel:
Email: info@ldjesenice.si

Lovski zakon in akti LZS

Zakoni in podzakonski akti

ZAKON:

Zakon o divjadi in lovstvu /ZDLov-1/(Ur.l. RS, št. 16/2004, 120/2006 Odl.US; št. U-I-98/04)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o divjadi in lovstvu (Ur.l. RS, št. 17/2008)

PODZAKONSKI PREDPISI:

Uredba o določitvi divjadi in lovnih dob (Ur.l. RS, št. 101/2004)
Odlok o lovsko upravljavskih območijh v Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Ur.l. RS, št.110/2004)
Uredba o ustanovitvi lovišča s posebnim namenom Bdro pri Kranju (Ur.l. RS, št. 114/2004)
Uredba o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 117/2004)
Uredba o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Ur. l. RS, št. 100/2008)
Odlok o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Ur.l. RS, št. 128/2004)
Pravilnik o vsebini in načinu vodenja katastra lovsko upravljavskih območij, lovišč in lovišč s posebnim namenom (Ur.l. RS, št. 8/2005)
Pravilnik o sprejemu letnih načrtov lovsko upravljavskih območij v Republiki Sloveniji za leto 2005 (Ur.l. RS, št. 52/2005)
Pravilnik o vrstah in moči lovskega orožja, načinu zasledovanja ranjene ali obstreljene živali ter višini škode na divjadi, ki je povzročena s protipravnim lovom (Ur.l. RS, št. 73/2005)
Pravilnik o merilih za finančno ovrednotenje določenih nalog lovskih organizacij (Ur.l. RS, št. 73/2005)
Pravilnik o lovski izkaznici (Ur.l. RS, št. 4/2012)
Pravilnik o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Ur.l.RS, št. 91/2010)
Pravilnik o evidentiranju odstrela in izgub divjadi ter o imenovanju komisije za oceno odstrela in izgub v lovsko upravljavskem območju (Ur.l. RS, št. 120/2005)

Pravilnik o organizaciji lovsko-čuvajske službe, o vsebini in pogojih za opravljanje izpita za lovskega čuvaja ter obliki izkaznice in službenega znaka (Ur.l. RS, št. 120/2005, 79/2006)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji lovsko-čuvajske službe,
o vsebini in pogojih za opravljanje izpita za lovskega čuvaja ter obliki izkaznice in službenega znaka(Ur.l.RS,št. 17/2011)
Pravilnik o pogojih za opravljanje lovskega izpita in obliki dokazila o opravljenem lovskem izpitu (Ur.l. RS, št. 3/2006)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za opravljanje lovskega izpita
in obliki dokazila o opravljenem lovskem izpitu (Ur.l. RS, št. 37/2007)
Pravilnik o sprejemu letnih načrtov lovsko upravljavskih območij v Republiki Sloveniji za leto 2006 (Ur.l. RS, št. 58/2006)
Pravilnik o območnih združenjih upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom (Ur.l. RS, št. 62/2006)
Pravilnik o sprejemu letnih načrtov lovsko upravljavskih območij v Republiki Sloveniji za leto 2007 (Ur.l. RS, št.50/2007)
Pravilnik o uporabi lovskih psov v lovišču (Ur.l. RS, št.98/2002)

Pravilnik o spremembah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave, (Ur.l. RS 76/2011)

Pravilnik o sprejemu letnih načrtov lovsko upravljavskih območij v Republiki Sloveniji za leto 2010 (Ur. l. RS, št.41/2010)

Pravilnik o polharski dovolilnici (Ur.l. RS št. 75-2009)


ZAKON:

Zakon o zaščiti živali (uradno prečiščeno besedilo) /ZZZiv-UPB1 / (Ur.l. RS, št. 20/2004)

PODZAKONSKI PREDPISI:

Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur.l. RS, št. 45/2000, 78/2004)
Pravilnik o pogojih in načinu prevoza živali (Ur.l. RS, št. 86/2000, 108/2000, 64/2001, 16/2002, 3/2003, 67/2005)
Odredba o bivalnih razmerah in oskrbi živali prostoživečih vrst v ujetništvu (Ur.l. RS, št. 90/2001)
Pravilnik o zaščiti živali pri zakolu (Ur.l. RS, št. 33/2005, 5/2006)

ZAKON:

Zakon o ohranjanju narave (uradno prečiščeno besedilo) /ZON-UPB2/ (Ur.l. RS, št. 96/2004)

PODZAKONSKI PREDPISI:

Uredba o zatočišču za živali prosto živečih vrst (Ur.l. RS, št. 98/2002, 46/2004)
Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS, št. 46/2004, 109/2004, 84/2005)

Pravilnik o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave (Ur.l. RS, št. 87/2005, 17/2006, 21/2007)
Pravilnik o označevanju živali prosto živečih vrst v ujetništvu (Ur.l. RS, št. 58/2004)

Uredba o dopolnitvi Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur. l. RS, št. 102/2011)

ZAKON:

Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (Ur.l. RS, št. 93/2005)

PODZAKONSKI PREDPISI:

Pravilnik o načinu usposabljanja lovcev za prvi pregled uplenjene divjadi (Ur.l. RS, št. 94/2007)

ZAKON:

Zakon o društvih (uradno prečiščeno besedilo) (ZDru-1-UPB2) (Ur.l.RS, št. 64/2011)

ZAKON:

Zakon o orožju(uradno prečiščeno besedilo)ZOro-1-UPB1(Ur.l.RS, št. 23/2005)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju ZOro-1b (Ur.l.RS, št. 85/2009)

PODZAKONSKI PREDPISI:

Pravilnik o programu in načinu izvedbe preizkusa znanja o ravnanju z orožjem (Ur.l.RS, št. 21/2001)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje Zakona o orožju (Ur. l. RS, št. 63/2010)
Potrdilo o posoji orožja (Ur. l. RS. št 61/00 in 73/04)

Splošni akti Lovske zveze Slovenije:

Sprejeti akti:
Pravila Lovske zveze Slovenije
Etični kodeks slovenskih lovcev
Pravilnik o določitvi volilnih okolišev ter o kandidiranju in volitvah organov in funkcionarja LZS

 

Sklep o spremembi meja volilnih okolišev in številu članov UO iz posameznega volilnega okoliša

Navodila za izvajanje praktičnega in teoretičnega dela lovskega izpita ter vodenje evidenc

Zapisnik o opravljanju praktičnega dela lovskega izpita
Akt o ustanovitvi ustanove za ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter tradicije slovenskega lovstva
Pravilnik o finančno - materialnem poslovanju in računovodenju v Lovski zvezi Slovenije
Pravilnik o notranji organizaciji in o sistemizaciji delovnih mest v strokovni službi LZS
Pravilnik o notranji organizaciji in o sistemizaciji delovnih mest v strokovni službi LZS - spremembe in dopolnitve
Pravilnik o delovnih razmerjih in plačah delavcev strokovne službe LZS
Pravilnik o delovnih razmerjih in plačah delavcev strokovne službe LZS - spremembe in dopolnitve
Pravilnik o podeljevanju lovskih odlikovanj in priznanj
Predlog za podelitev lovskega odlikovanja ali priznanja - obrazec Priloga 2

Prikaz nameščanja in nošenja lovskih odlikovanj - Priloga 3
Obrazec za izdajo izkaznice strelskega sodnika
Naznanitev pogrešane, izgubljene, ukradene ali neuporabne lovske izkaznice
Pravilnik o lovskem strelstvu
Navodila za opravljanje izpita za lovskega čuvaja
Obrazec za prijavo kandidata na tečaj za lovskega čuvaja
Pravilnik o postopku pred razsodiščem Lovske zveze Slovenije
Pravilnik o postopku pred odborom etičnega kodeksa slovenskih lovcev
Zapisnik o iskanju obstreljene ali ranjene divjadi, velikih zveri ali kontrolnega pregleda nastrela
Pravilnik o financiranju določenih skupnih nalog članic LZS
PRAVILNIK o vodenju ter postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov v organizacijskem sistemu Lovske zveze Slovenije
Pravilnik o lovsko informacijskem sistemu LZS s protokolom pravic
Izjava o varovanju osebnih podatkov  obrazec 1 LD
Izjava o varovanju osebnih podatkov obrazec 2 OLZ
Izjava o varovanju osebnih podatkov obrazec 3 LZS
Izjava o varovanju osebnih podatkov obrazec 3A LZS
Merila za dodeljevanje pomoči kulturnim skupinam in posameznikom delujočim na področju lovske kulture
Temeljni akt - glasilo LOVEC

Poslovnik o delu Upravnega odbora Lovske zveze Slovenije
 
Predlogi aktov: 

Vzorci splošnih aktov:
Pravila Zveze lovskih družin (Vzorec)
Pravila Lovske družine (Vzorec dec. 2010)
Pogodba o iskanju po krvnem sledu(Osnutek)
Letni načrt lovišča (obrazec)
Pravilnik o finančnem poslovanju in računovodenju (vzorec)
Pravila LD- mandatarski sistem (vzorec dec. 2010)
Pravilnik o disciplinskem postopku - vzorec
Pravilnik o o postopku pred pritožbeno disciplinsko komisijo - vzorec
Disciplinski postopek - vzorci listin